Regulamin promocji „-50% KOSZTÓW TRANSPORTU”

§1 Definicje użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

1. Organizator – Sunprofi Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Zawieprzyckiej 8K, 20-228 Lublin (zwana dalej "Organizatorem"). 

2. Uczestnik – klient, będący w chwili udziału w promocji aktywnym przedsiębiorcą, podlegającym wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do KRS, który zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i zaakceptował jego postanowienia. 

§2 Postanowienia ogólne

1. Promocja prowadzona jest na zasadach określonych niniejszym regulaminem. 

2. Promocja prowadzona jest w okresie od dnia 15.11.2021 i potrwa do 26.11.2021. 

§3 Zasady Promocji

1. Promocją objęte są wszystkie zamówienia, które zostaną złożone w sklepie internetowym na stronie www.sklep.sunprofi.pl, mailowo na zamowienia@sunprofi.pl, telefonicznie lub osobiście w siedzibie Firmy, w terminie, o którym mowa w punkcie 2.2 niniejszego Regulaminu.

2. Promocja polega na udzieleniu rabatu 50% na koszty transportu do zamówień, o których mowa w punkcie §3.1 przy każdej formie płatności. 

§4 Reklamacje

1. Reklamację należy składać wysyłając wiadomość na adres reklamacje@sunprofi.pl. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i adres do korespondencji składającego reklamację, jak również opis podstawy reklamacji. 

2. Reklamacja powinna zawierać żądanie określonego zachowania się przez Organizatora. 

3. Reklamujący zobowiązany jest wraz z reklamacją doręczyć wszelkie dokumenty oraz przytoczyć wszystkie okoliczności faktyczne bądź prawne uzasadniające żądanie. 

4. Reklamacje mogą być składane przez cały czas trwania promocji, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia jej zakończenia. Reklamacje, które otrzyma Organizator po tej dacie nie będą rozpatrywane. 

5. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany drogą mailową w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 

6. Przy rozpatrywaniu reklamacji Organizator opiera się na treści niniejszego regulaminu oraz obowiązujących przepisach prawa polskiego. 

§5 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Organizator. 

2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z póź. zm.) w celu przeprowadzenia Promocji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne w celu wzięcia udziału w Promocji, przyznania i odbioru nagród i prezentów. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. 

3. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie zakres danych wskazanych w formularzu rejestracyjnym. Za odrębną zgodą Uczestnika wyrażoną w zgłoszeniu Organizatorowi przysługiwać będzie prawo do przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych oraz prawo przesyłania informacji handlowej drogą elektroniczną. 

4. Uczestnik jest zobowiązany do informowania Organizatora na piśmie o każdej zmianie w zakresie danych osobowych. 

§6 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 15.11.2021 

2. Regulamin będzie dostępny w okresie trwania Promocji w siedzibie Organizatora oraz na Stronie internetowej. 

3. Udział Uczestnika w Promocji oznacza akceptację zasad Promocji zawartych w niniejszym Regulaminie. 

4. Wszelkie materiały promocyjno – reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny. 

5. Tytuły poszczególnych punktów regulaminu mają charakter informacyjny i nie stanowią części regulaminu. 

6. We wszystkich sprawach dotyczących Promocji, a nieuregulowanych regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego. 

7. Niniejsza Promocja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201 poz. 1540).

Śledź nas na Facebooku